A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Гонтівський ліцей Чернівецької селищної ради Вінницької області

ПОЛОЖЕННЯ про Батьківську раду як органу батьківського самоврядування Гонтівського ліцею Чернівецької селищної ради

І.Загальні положення

 1. Органом батьківського самоврядування Гонтівського ліцею і (далі - заклад освіти) є Батьківська Рада (далі - рада).
 2. Рада є добровільним громадським об’єднанням батьків учнів закладу освіти, створена на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у закладі освіти.
 3. Рада створюється з метою захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених законом «Про загальну середню освіту» та Статутом закладу освіти.
 4. Рада створюється за рішенням загальних зборів батьків учнів закладу освіти і діє до моменту обрання нового складу.
 5. Положення про Раду приймається і затверджується на загальних зборах батьків учнів.
 6. Це Положення визначає основні засади організації та реалізації батьківського самоврядування в закладі освіти.
 1. Термін повноважень Ради - визначається рішенням загальних зборів батьків учнів після обрання персонального її складу.
 2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом закладу освіти, іншими нормативними актами в галузі освіти.
 1. Органи батьківського самоврядування не можуть приймати рішення, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування закладу освіти.
 2. Рішення Ради або загальних зборів батьків закладу освіти виконується батьками виключно на добровільних засадах.
 3. Рішення Ради або загальних зборів батьків закладу з питань організації освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням керівника закладу освіти, якщо таке рішення не суперечить законодавству.
 4. Рішення, заходи та форми роботи Ради не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.
 5. Рада і загальні збори батьків закладу освіти мають право, але не зобов’язані оформляти свої рішення відповідними протоколами.
 6. Працівники закладу освіти не мають права втручатися в діяльність ради і загальних зборів батьків учнів закладу освіти, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.
 1. Мета, завдання, основні принципи діяльності
  1. Батьківська Рада закладу освіти створюється з метою захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених Законом України «Про освіту», Законом «Про загальну середню освіту» та Статутом закладу освіти.
  2. Основними завданнями Батьківської Ради закладу освіти є:

• сприяння здобуттю учнями освіти;

 • сприяння створенню умов для забезпечення якісного і здорового харчування, формування в учнів стійких навичок здорового харчування;
 • участь у реалізації створення максимально зручного для всіх учасників освітнього процесу середовища, яке відповідає основним принципам інклюзивної освіти, рівності та поваги до прав людини;
 • участь у реалізації створення середовища, яке б мотивувало до навчальної діяльності, до здорового способу життя, екологічної поведінки;
 • підтримка реалізації прав і обов’язків учнів і батьків;
 • участь у реалізації створення умов для захисту під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • сприяння вихованню патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
 • участь у роботі з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їхньої відповідальності за освітній і виховний процес здобувачів освіти.
  1. Діяльність Ради здійснюється на принципах:
 • пріоритету прав і свобод людини і громадянина, учасників освітнього процесу;
 • верховенства права;
 • взаємної поваги та партнерства;
 • репрезентативності органів громадського самоврядування батьків;
 • обов’язковості розгляду пропозицій ради і адміністрації закладу освіти;
 • пріоритету узгоджувальних процедур;
 • прозорості, відкритості та гласності;
 • обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
 • взаємної відповідальності сторін.
 1. Організація роботи Батьківської Ради
 1. Рада закладу освіти формується з представників від кожного класу, або паралелей класів.
 2. Кількісний склад Батьківської Ради визначається рішенням загальних зборів батьків закладу освіти.
 3. Із складу Батьківської Ради обирається голова, а у разі необхідності інші громадські представники.
 4. Батьківська Рада складає план роботи на навчальний рік, керуючись завданнями, що стоять перед закладом освіти, відповідно до річного плану роботи закладу, який включає усі напрямки організації освітнього і виховного процесу.
 5. Батьківська Рада приймає свої рішення більшістю голосів при наявності на засіданні не менше половини членів Ради.
 6. Засідання Батьківської Ради проводяться в міру необхідності.
 7. Батьківська Рада звітує про свою роботу перед загальними зборами батьків учнів закладу освіти у день вибору нового складу ради.
 8. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситися на обговорення Ради. У такому випадку рішення приймається з урахуванням письмових пропозицій і звернень учасників батьківського самоврядування закладу освіти простою більшістю голосів.
 9. Батьківська Рада скликає загальні збори батьків не рідше 1 разу на рік.
 10. В процесі діяльності Ради можуть створюватись відповідні документи, листи, звернення, тощо, відповідальність за ведення і облік відповідної документації покладається на голову Ради.
 1. Права та обов'язки Батьківської Ради

4.1 Батьківська Рада має право:

• брати участь у вивченні моніторингу якості освіти закладу;

подавати свої пропозиції щодо вибору для учнів предметів з варіативної частини навчального плану;

 • брати участь в анкетуванні учнів;
 • надавати свого представника для участі в розробці і впровадженню локальних актів закладу освіти;
 • на участь у забезпеченні конструктивної взаємодії здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру;
 • брати участь у обговоренні режиму роботи закладу освіти та розкладу занять;
 • обговорювати і надавати пропозиції щодо реалізації заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • брати участь у громадському обговоренні, громадських консультаціях з приводу організації освітнього процесу;
 • створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства;
 • контролювати надходження і розподіл коштів фонду;
 • встановлювати зв'язки з громадськими організаціями, підприємствами усіх видів власності, закладами освіти, культури та охорони здоров'я, правоохоронними органами та ін., які надають закладу допомогу у проведенні освітнього процесу та санітарно-просвітницької роботи.

4.2 Батьківська Рада зобов’язана:

 • дотримуватись у своїй діяльності вимог чинного законодавства та здійснювати свою діяльність у відповідності до Статуту закладу освіти і цього Положення;
 • надавати інформацію про діяльність Батьківської Ради у разі необхідності за проханням керівника закладу освіти.
 • підвищувати ефективність діяльності органів батьківського самоврядування закладу освіти.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора