A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Гонтівський ліцей Чернівецької селищної ради Вінницької області

План виховної роботи педагога-організатора

Річний План

виховної роботи

на 2023-2024 н. р.

педагога-організатора

Гонтівського ліцею

Мочалової Н.В.

Ніхто не знає, та і знать не може,
Що випаде на долю поколінь.
Виховуймо дітей ми наших гоже.
Бо все матеріальне – просто  тлінь…

Надія Красоткіна

 

Основними принципами виховання є:

 

- гуманістичний принцип, що полягає у визнанні людини найвищою цінністю, розумінні дитини, доброзичливому ставленні до неї, довірі, прийнятті дитини такою, якою вона є, зміні її поведінки через позитив;

- індивідуальний принцип утверджує унікальність і неповторність кожної дитини, визначає її інтереси, потреби у житті;

- альтруїстичний принцип виявляється у безкорисливій любові і турботі про іншу людину;

- принцип неперервності, який характеризує процес виховання як такий, що триває протягом усього життя людини;

- принцип цілісності за яким консолідує зусилля усіх суб’єктів виховання в одну систему;

- принцип наступності, що забезпечує передачу із покоління в покоління досвіду засвоєння гуманістичних цінностей, які є базисом виховання і розвитку дитячої особистості;

- принцип культуровідповідності за яким здійснюється виховання гуманістичних цінностей відповідно до культурних умов суспільства;

- принцип природовідповідності, тобто виховання дітей з урахуванням їх індивідуальних особливостей, темпераменту, якостей, нахилів, здібностей, вікових особливостей, природних умов, соціального оточення, народних традицій тощо;

- принцип педагогічної компетентності, що полягає у доцільному використанні педагогічних форм, методів, доборів змісту, педагогічній тактовності;

- принцип стимулювання визначається вірою у сили і здібності дитини, її здатність досягти високих результатів, заохочення до самоорганізації, самовиховання і самовдосконалення;

- принцип життєвої творчої самодіяльності передбачає становлення особистості учня як творця свого життя, який здатен приймати особисті рішення, і нести за них відповідальність, повноцінно жити й активно діяти, постійно самовдосконалюватися, адекватно і гнучко реагувати на соціальні зміни;

- принцип оздоровчої спрямованості визначає здоров’язбережувальні компетентності як основи формування в учнів закладів освіти відповідального ставлення до власного здоров’я;

- соціально-педагогічне партнерство як оптимізація спільної діяльності на основі діалогової взаємодії і узгодженої співпраці між різними соціальними інститутами у соціальному захисті, супроводі, соціально-педагогічній підтримці вразливих категорій сімей та дітей, інших цільових груп; координація дій педагогічних, виробничих колективів, сім’ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей, підтримки формальної, неформальної та інформальної видів освіти, а також різних форм освіти: інституційної (очна, заочна, дистанційна, мережева) та індивідуальної (екстернатна, сімейна, педагогічний патронаж, на робочому місці);

- міжсекторальна взаємодія розкривається як регулярні спільні заходи організацій громадянського суспільства і владних структур у побудові загальнонаціональної системи виховання, реагуванні на глобалізаційні виклики, подоланні складних соціально-педагогічних явищ; як спільне здійснення соціально важливих програм; підтримка кращих соціально-педагогічних ініціатив; як участь громадськості у формуванні та реалізації державної сімейної та молодіжної політики.

 

Компетентнісний потенціал виховання

№ п/п

Ключова компетентність

Ціннісні ставлення та практичні здатності

 

1

Спілкування державною (і рідною мовою у разі відмінності) мовами

Ціннісне ставлення:

усвідомлення ролі рідної (державної) мови як механізму національної і етнічної самоідентифікації, збереження світового мовного різноманіття, способу збереження культурних традицій і стратегій, аудіо- та візуалізацію культурного різноманіття свого народу;

- любов до українськоїмови;

– усвідомленняроліукраїнськоїмовив особистому житті, а також у житті нації і держави;

– спілкуванняукраїнськоюмовою у школі та поза школою

 

Практична здатність:

– розумітиукраїнську мову;

– послуговуватися державною мовою в різноманітнихжиттєвихситуаціях та дотримуватися мовного етикету;

– застосовуватирізноманітнікомунікативністратегіїзалежновід мети спілкування;

– формулювати чітко думки, дискутувати, наводити аргументи, відстоювативласну думку;

– уміти правильно викоритовувати термінологічний апарат,спілкуватися в процесі начально-пізнавальної діяльності;

–розвʼязувати конфлікти за допомогою спілкування;

–популяризуватиідеїгуманізма, добра та краси;

  • протистояти засміченості мови, лайливим словам

2

Спілкування іноземними мовами

Ціннісне ставлення:

- усвідомлення ролі іноземної мови як механізму глобалізації, як запоруки зручності самореалізації в умовах закордоння;

ціннісне ставлення до культурних надбань різних народів, соціальної рівності;

– позитивне сприйняття інакшості та інтерес до культурних відмінностей;

– толерантне ставлення до представників різних народів і культур;

– запобігання проявам ксенофобії, нетерпимості і расизму

 

Практична здатність:

– готовність прийняти представників інших культур такими, якими вони є;

– знати і за потреби спілкуватися мовами інших народів;

– володіти навичками міжкультурної взаємодії;

– запобігати міжетнічним і міжкультурним конфліктам;

– уміти розв’язувати конфліктні ситуації та знаходити компроміси

3

Математична    компетентність

 

Ціннісне ставлення:

– усвідомлення важливості математичного мислення та математичних знань у життєдіяльності людини;

– розуміння цілісної картини світу, закономірності розвитку суспільства, людських відносин, небезпек у застосуванні маніпулятивних технологій;

– дотримування логіки і послідовності у мисленні та діях;

– протистояння маніпулятивним впливам

 

Практична здатність:

– розвиватикритичне мислення;

– аналізувати, систематизувати і сентизувати інформацію;

– установлювати причиново-наслідкові зв’язки;

– виокремлювати головні та другорядні цілі, ризики поведінки, ризиковані життєві ситуації й обирати шляхи їх вирішення

 

4

Компетентності у природничих науках і технологіях

 

Ціннісне ставлення:

– розширення і поглиблення знань про предметний світ, сферу людських відносин та про себе;

– критичнеоцінювання результатівлюдськоїдіяльностіуприродномусередовищі

 

Практична здатність:

– готовність до саморозвитку і опануваннясучасними технологіями;

– використовувати сучасні технології у своїй діяльності;

– брати участь у дослідній і проектній діяльності

5

Інформаційно-цифрова компетентність

 

Ціннісне ставлення:

– здійснення пошукової діяльності та виконання задач за алгоритмом;

– уміння працювати з різними Інтернет-ресурсами;

– розпізнавання достовірних і недостовірних джерел інформації;

– протистояння Інтернет-агресії, Інтернет-булінгу тощо

 

Практична здатність:

 умітивикоритовуватирізні способи пошуку корисної інформації в довідникових джерелах (зокрема,за допомогою інформаційно-комунікативних технологій), критично мислити в процесі збору та обробки інформації;

– дотримуватисяетикету;

– критичновідбірати Інтернетінформацію;

– дотримуватися правил безпеки в Інтернет мережі та здатність протистояти інтернет-ризикам та маніпулятивним технологіям у ЗМІ та рекламі, соціальних мережах, комп’ютерних іграх

6

Уміння вчитися впродовж життя

 

Ціннісне ставлення:

– визначення метитацілівласного життя і діяльності, планування йорганізація життя;

– визначення близьких, середніх і далеких перспектив, розроблення стратегії життя;

– уміння працювати самостійно і вкоманді;

– користування різнимиджереламиінформації;

– розширення знаннєвої та емоційної сфери, власні уявлення про життя;

– застосовуваннярізних поведінкових і комунікативнихстратегій відповідно до мети діяльності та конкретної ситуації

 

Практична здатність:

– уміти моделювати власний освітній розвиток, аналізувати, контролювати, корегувати й оцінювати результати освітньої діяльності;

– прагнути оволодівати новими знаннями та навичками;

– готовністьудосконалювати свої моральні,морально-вольві якості та навички поведінки впродовжжиття;

– розуміти необхідності роботи над собою

7

Ініціативність і підприємливість

 

Ціннісне ставлення:

– аналізування життєвих ситуацій;

– презентування власної ідеї та ініціативи;

– формулюваннявласнихпропозицій, рішень;

– виявлення лідерських якостей;

– усвідомлення ціннісного змісту грошей, праці і рівності прав людей, праці батьків;

– засудження споживацького способу життя та трудової експлуатації дітей

 

Практична здатність:

– готовністьбративідповідальністьза себе та інших;

– розвивати моральні якостідля успішноїпрофесійноїкар’єри;

– брати участь у шкільних заходах, волонтерській діяльності, у трудових десантах і благодійних акціях

8

Соціальна та громадянська компетентності

 

Ціннісне ставлення:

– усвідомлення змісту понять «громадянин»,«патріотизм», «військово-патріотичне виховання», «готовність до захисту Вітчизни» як важливих складників життєдіяльності людини;

– усвідомлення конституційного обовʼязку щодо громадянських прав та захисту суверенітету і територіальної цілісності України;

– бажання брати участь у різних формах позакласної та позашкільної роботи військово-патріотичного спрямування;

– участь у шкільному самоврядуванні і в дитячих громадських об’єднаннях

 

Практична здатність:

– володітинавичками допомоги, самодопомоги, захисту та виживати в складних умовах;

– готовність захищати Батьківщину;

– дотримуватися конституційних норм, повага до державних символів, законів України;

– гуманно ставитися до інших людей, бути здатнимдо альтруїзму, співчуваття, емпатії;

– цінувати і поважати свободу інших, право на вибір та власну думку;

– поважати гідність кожної людини

9

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

 

Ціннісне ставлення:

– ідентифікація себе як представникапевноїкультури;

– визначення ролі і місцяукраїнськоїкультури в загальноєвропейському і світовому контекстах;

– використаннякультурногодосвіду в життєвихситуаціях;

– долучення до творчості, висловлюючивласніідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючивідповіднізображувально-виражальнізасоби

 

Практична здатність:

– поціновувати культурні здобутки людства та інтерес до них;

– бути відкритим до культурного діалогу;

– потреба у творчій діяльності, яка би відповідала здібностям і нахилам

10

Екологічна грамотність і здорове життя

 

Ціннісне ставлення:

– усвідомлення природи, як джерела свідомості і духовності;

– усвідомлення людини як частини і результату еволюції природи;

– усвідомлення діяльності людини й її потреб як чинника руйнування довкілля;

– формування ставлення до природи,як універсальної цінності;

– визнання за об’єктами природи права на існування незалежно від привнесеної користі;

– усвідомлення значущості здорового способу життя, фізичної підготовки та фізичного розвитку для повноцінного житття людини

 

Практична здатність:

– уміти виокремлювати екологічний контекст будь-якого виду діяльності;

– формувати практичні навички екологічно безпечної поведінки (вміти обирати діяльність, що наносить найменшої шкоди природі);

– уміти застосовувати позитивні надбання народних традицій та етнічної культури у ставленні доприроди й побутовійдіяльності.

 

 

 

Основними завданнями виховної роботи на 2023-2024 навчальний рік є:

  1. Виховання в учнів любові до свого народу, патріотичного ставлення до своєї держави, його мови, традицій, народних ремесел; виховання любові до праці, почуття дбайливого, бережливого ставлення до шкільного майна; виховання почуття відповідальності за доручену справу та бережливого ставлення до природи.
  2. Здійснення правового виховання дітей, ознайомлення їх з правовою відповідальністю, окремими статтями Кримінального Кодексу України, зацікавлення дітей читанням періодичної преси, переглядом  телепередач з наступним обговоренням цих матеріалів на інформаційно-пізнавальних годинах.
  3. Зміцнення здоров’я дітей, сприяння їх сумлінному ставленню до уроків фізичної культури, спортивних секцій, ранкової зарядки; організація екскурсій та походів.
  4. Протидія булінгу та домашньому насильству, торгівлі людьми, запобігання вживання  учнівською молоддю наркотичних і психотропних речовин.
  5.  Виховання поваги до вчителів, батьків та старших людей, толерантне ставлення до людей різних соціальних категорій, людей з вадами.
  6. Організація виховної роботи школи в період воєнного стану; проведення бесід, круглих столів, тренінгів та інструктажів щодо дотримання вимог техногенної безпеки, дій у випадку сигналу «Повітряна тривога», перебування в укритті.

 

ВЕРЕСЕНЬ

Місячник основ безпеки життєдіяльності

п/п

Зміст виховної діяльності (тема)

Форма виховної діяльності

Ключова

компетентність

Місце проведення

Вікова категорія

Термін виконання

Примітка про виконання

1.

Свято Першого дзвоника «Переможно дзвоник вже звучить, пролетіло літо, наче мить».

Свято старту

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

 

Шкільне подвіря або онлайн.

1-10 класи

01.09

 

2.

Перший урок «Вільний народ єдиної країни».

Перший урок

Соціальна та громадянська компетентності

Класні кімнати або онлайн

1-10 класи

01.09

 

3.

Тиждень, присвячений Дню незалежності України «Ми українці – горді та незламні».

Проходить за відповідним планом.

Соціальна та громадянська компетентності,

спілкування державною (і рідною мовою у разі відмінності) мовами

Класні кімнати або онлайн.

1-10 класи

04.09-08.09

 

4.

Міжнародний день благодійності. Акція «Простягни руку допомоги».

 

Благодійна акція

Соціальна та громадянська компетентності

Класні кімнати або онлайн

1-9 класи

05.09

 

5.

День воєнної розвідки України. Круглий стіл «Війна. Що потрібно знати, щоб вберегти своє життя?».

Круглий стіл, бесіда

Соціальна та громадянська компетентності

Класні кімнати або онлайн

5-10 класи

07.09

 

6.

Міжнародний день грамотності.

Написання диктанту.

Інформацій-на хвилинка,

Тренінг

Спілкування державною (і рідною мовою у разі відмінності) мовами

Класні кімнати або онлайн

8-10 класи

08.09

 

7.

Квест, присвячений 32-ій річниці незалежності України «Відкриваємо мальовничі куточки України разом».

Квест,

флешмоб,

холліфест

Соціальна та громадянська компетентності,

інформаційно-цифрова компетентність

Шкільне подвіря або онлайн.

1-10 класи

08.09

 

8.

Всесвітній день боротьби з тероризмом. Круглий стіл «Не забудемо і не пробачимо».

Круглий стіл, бесіда

Інформаційно-цифрова компетентність,

Соціальна та громадянська компетентності

Класні кімнати або онлайн

8-10 класи

11.09

 

9.

День українського кіно. Кінотеатр під відкритим небом.

Кіносеанс

Інформаційно-цифрова компетентність,

обізнаність та  самовираження у сфері культури

Спортивний майданчик або онлайн

5-10 класи

12.09

 

10.

День фізичної культури і спорту. Змагання «Ми спортивні і завзяті, будемо перемагати».

Змагання

Екологічна грамотність і здорове життя

 

Спортивний майданчик

1-4 класи

5-10 класи

13.09

 

11.

Міжнародний день демократії.

Інформацій-на хвилинка

Соціальна та громадянська компетентності

Класні кімнати або онлайн

7-10 класи

15.09

 

12.

Створення вітального відео до Міжнародного дня батька.

Відео

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

 

Онлайн

1-5 класи

18.09

 

13.

День народження смайла. День боді арту.

Боді арт

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

 

Класні кімнати або онлайн

1-10 класи

19.09

 

14.

Міжнародний день миру. Круглий стіл з елементами майстер-класу «Моя країна прагне миру…». Створення голубів миру.

Круглий стіл,

майстер-клас.

Соціальна та громадянська компетентності

Класні кімнати або онлайн

1-4 класи

5-10 класи

21.09

 

15.

Година спілкування  до Дня партизанської слави «На скрижалях історії написані героїв імена…».

Година спілкування. 

Соціальна та громадянська компетентності

 

Класні кімнати або онлайн

7-10 класи

22.09

 

16.

Всесвітній день мрії. Створення стіни мрій.

Хвилинка творчості

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

 

Класні кімнати або онлайн

1-10 класи

25.09

 

17.

Інформаційна хвилинка «Бабин Яр – геноцид, про який не мовчать….».

Інформацій-на хвилинка.

Інформаційно-цифрова компетентність

 

Класні кімнати або онлайн

8-10 класи

29.09

 

18.

Літературні читання творів улюблених письменників до Всеукраїнського дня бібліотек «Книгу розгортаю – у чарівний світ потрапляю».

Літературні читання.

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

 

Класні кімнати або онлайн

1-6 класи

29.09

 

19.

Всеукраїнський день прибирання

 

Екологічна грамотність і здорове життя

Територія села

5-10 класи

16.09

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

ЖОВТЕНЬ

Місячник козацької звитяги

п/п

Зміст виховної діяльності (тема)

Форма виховної діяльності

Ключова компетентність

Місце проведення

Вікова категорія

Термін виконання

Примітка про виконання

1.

Свято до Дня працівника освіти «Естафета вітань для найкращих педагогів». День учнівського самоврядування.

Виховний захід або створення вітального відео

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

 

Шкільна їдальня або онлайн

1-10 класи

29.09

02.10.

 

2.

Виховний захід «Захисники України: незламність предків – нескореність сучасних героїв».

Виховний захід

Уміння вчитися впродовж життя.

Соціальна та громадянська компетентності

Шкільне подвір’я, стадіон

1-10 класи

(29.09)

02.10

 

3.

Декада захисника України.

 

Проходить за окремим планом.

Соціальна та громадянська компетентності

 

Класні кімнати або онлайн

1-10 класи

02.10-15.10.

 

4.

Години спілкування до Дня людей похилого віку та Дня ветерана. Допомога одиноким жителям села.

Години спілкування,

волонтерсь-ка допомога.

Уміння вчитися впродовж життя.

Соціальна та громадянська компетентності

Класні кімнати або онлайн

1-10 класи

03.10.

 

5.

Всесвітній день захисту тварин. Створення відеоролика «Мої домашні улюбленці».

Створення відео

Екологічна грамотність і здорове життя. Компетентності у природничих науках і технологіях

Онлайн

1-10 класи

04.10

 

6.

Конкурс «Школа  має вокальний талант»

Конкурс

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

Класні кімнати або онлайн

1-10 класи

05.10.

 

7.

Створення виставки малюнків юних художників «Навколишній світ у картинній рамці» до Дня художника.

Виставка

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

 

Класні кімнати або оналйн

1-10 класи

06.10.

 

8.

День позитиву до Всесвітнього дня усмішки (банси, розваги, веселі перерви). Фоточелендж «Усміхайся! Тобі личить!»

Фоточелендж

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

 

Класні кімнати або оналйн

1-10 класи

09.10.

 

9.

Хвилинка інформації, присвячена 81-й річниці створення УПА. Конкурс стрілецької пісні.

Хвилинка інформації.

Конкурс.

Інформаційно-цифрова компетентність

Класи.

5- 10 класи

11.10

 

10.

Всесвітній день здорового харчування. Фоточелендж «Мій здоровий сніданок»

Фоточелендж

Уміння вчитися впродовж життя.

Компетентності

Екологічна грамотність і здорове життя

Класні кімнати або онлайн

1-10 класи

16.10

 

 

11.

Круглий стіл «Сучасний герой для мене – це…».

 

Бесіда

Уміння вчитися впродовж життя.

Соціальна та громадянська компетентності

Класні кімнати або онлайн

7-10 класи

17.10

 

 

12.

Європейський День боротьби з торгівлею людьми. Година спілкування «Як не стати жертвою торгівлі людьми?»

Година спілкування

Уміння вчитися впродовж життя.

Соціальна та громадянська компетентності

 

Класні кімнати або онлайн

5-10 класи

18.10

 

 

13.

Інформаційна хвилинка до Міжнародного дня Організації Об’єднаних Націй.

Хвилинка інформації.

Інформаційно-цифрова компетентність. Спілкування іноземними мовами

Коридор або онлайн

5-10 класи

19.10.

 

14.

Осінній ярмарок «Урожай збирай – до нас на ярмарок завітай».

 

 

Виховний захід,

ярмарок

Ініціативність і підприємливість. Обізнаність та  самовираження у сфері культури.

Математична    компетентність.

Шкільна їдальня.

1-10 класи

20.10

 

15.

День української писемності та мови. Гра «Солов’їне шоу»

Проходить за окремим планом

Спілкування державною мовою

Коридор або онлайн

1-4 класи

5-10класи

27.10

(23.10-27.10)

 

16.

Урок ментального здоров’я

Виховний захід

Екологічна грамотність і здорове життя. Соціальна та громадянська компетентності

Класні кімнати

1-6 класи

7-10 класи

10-12.10

 

 

ЛИСТОПАД

Місячник правового виховання

п/п

Зміст виховної діяльності (тема)

Форма виховної діяльності

Ключова компетентність

Місце проведення

Вікова категорія

Термін виконання

Примітка про виконання

1.

Інформаційна хвилинка до Дня Європейського Союзу

Інформацій-на хвилинка

Соціальна та громадянська компетентності

Класні кімнати або онлайн

7-10 класи

01.11

 

2.

Виставка стінгазет від класів  «Наша шкільна сімя, в якій є «ми» і «я».

Конкурс.

Соціальна та громадянська компетентності,

уміння вчитися впродовж життя

Коридор. Класні кімнати або онлайн.

1-10 класи

03.11

 

3.

Всесвітній день науки. Конкурс «Найерудованіший»

Конкурс

Уміння вчитися впродовж життя.

Класні кімнати або онлайн

5-9 класи

10.11

 

4.

Всесвітній день доброти. Година спілкування "Людина починається з добра".

Година спілкування

Уміння вчитися впродовж життя.

Класні кімнати або онлайн

1-5 класи

13.11

 

5.

Година спілкування з елементами тренінгу «Толерантність світу – основа миру». Перегляд короткометражного соціального фільму.

Година спілкування, тренінг

Соціальна та громадянська компетентності.  Спілкування іноземними мовами

Класні кімнати або онлайн

6-10 класи

16.11

 

6.

Створення мотиваційного відео до Міжнародного дня відмови від паління «Паління:  всі плюси та мінуси шкідливої звички». Перегляд соціальних роликів «Наше здоровя – у наших руках».

Відео, кіносеанс

Екологічна грамотність і здорове життя

 

Коридор. Класні кімнати або онлайн

7-10 класи

17.11

 

7.

Всесвітній день дитини (конкурси, банси, ігри від учнівського самоврядування для 1-5 класів).

Шкільний кінозал. Перегляд  улюблених мультфільмів (1-5 класи).

Ігри

Кіносеанс

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

 

Коридор або онлайн

1-5 класи

20.11

 

8.

Привітання працівників сільського господарства з професійним святом.

Вітальна естафета.

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

 

 

8-10 класи

20.11

 

9.

Година спілкування до Дня Свободи і Гідності України «Шлях боротьби свідомих українців…».

Година спілкування

Соціальна та громадянська компетентності

 

Класні кімнати або онлайн

7-10 класи

21.11

 

10.

Свято Андрія Первозванного. Андріївські вечорниці «На вечорниці завітай – свою пару відшукай»

Година спілкування

Соціальна та громадянська компетентності

 

Класні кімнати або онлайн

7-10 класи

30.11

 

11.

Участь в акції «Запали свічку», створення відеозвіту

Акція,

Відеозвіт

Соціальна та громадянська компетентності

Онлайн

1-10 класи.

25.11

 

12.

Інформаційна хвилинка до Дня памяті жертв Голодоморів «Мерехтить свічка на вікні – память про померлих у ті дні…».

Інформацій-на хвилинка

Соціальна та громадянська компетентності

 

Класні кімнати або онлайн

1-10 класи.

27.11

 

13.

Створення малюнків від класів «Ми відповідаємо за тих, кого приручили…» до Всесвітнього дня домашніх тварин.

Конкурс малюнків

Компетентності у природничих науках і технологіях

 

Онлайн

1-4 класи

30.11

 

 

ГРУДЕНЬ

Місячник превентивного виховання

п/п

Зміст виховної діяльності (тема)

Форма виховної діяльності

Ключова компетентність

Місце проведення

Вікова категорія

Термін виконання

Примітка про виконання

1.

Виступ агітбригади до Міжнародного дня боротьби зі СНІДОМ.

Виступ агітбригади або створення відеоролика

Екологічна грамотність і здорове життя

 

Коридор або онлайн

7-10 класи

01.12

 

2.

Години спілкування до Міжнародного дня інвалідів. Перегляд соціального короткометражного мультфільму «Мотузки».

Години спілкування

Екологічна грамотність і здорове життя. Соціальна та громадянська компетентності

Класні кімнати або онлайн

3-6 класи

04.12

 

3.

Година спілкування з волонтерами «Волонтери – воїни фронту допомоги»

Година спілкування

Соціальна та громадянська компетентності,

уміння вчитися впродовж життя

Клас або онлайн

7-10 класи

05.12

 

4.

День Збройних Сил України. Привітання чоловіків та хлопців зі святом.

Гра «Випробування для найсміливіших».

Вітальна естафета.

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

 

Коридор або онлайн

5-10 класи

06.12

 

5.

День Святого Миколая. Театралізоване дійство «Дива у ніч на Миколая».

Виховний захід

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

 

Коридор або онлайн

1-4 класи

06.12

 

6.

День української хустки. Фоточелендж «Хустку одягаю – перемогу закликаю».

Фоточелендж

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

 

Коридор або онлайн

1-10 класи

07.12

 

7.

Правовий турнір до Міжнародного дня захисту прав людини «Знай свої права і виконуй обов’язки».

 

Правовий турнір.

Інформаційно-цифрова компетентність. Спілкування іноземними мовами.

Класні кімнати або онлайн

7-10 клас

08.12

 

8.

День благодійництва. Збирання подарункових наборів для захисників.

 

Акція

Соціальна та громадянська компетентності,

уміння вчитися впродовж життя

 

1-10 клас

11.12

 

9.

Час релаксу від учнівського самоврядування. Перегляд новорічних фільмів.

Година релаксу.

 

Уміння вчитися впродовж життя

 

Шкільна їдальня.

5-10 класи

15.12

 

10.

190 років від дня народження Марко Вовчок (Марії Олександрівни

Вілінської) (1833–1907), української письменниці, перекладачки.

Інформацій-на хвилинка

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

 

Коридор

8-10 клас

18.12

 

11.

Конкурс новорічних композицій від класів.

Конкурс

Ініціативність і підприємливість,

уміння вчитися впродовж життя

Класні кімнати

1-10 класи

18.12 -22.12

 

12.

Майстер-клас від учнівського самоврядування зі створення новорічних листівок, іграшок та подарунків до Дня подарунків.

Майстер-клас.

Ініціативність і підприємливість

 

Кабінет учнівського комітету.

1-4 класи

19.12

 

13.

Театралізоване дійство «Дива у новорічну ніч».

Вистава,

Маскарад

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

Шкільна їдальня.

5-10 класи

22.12

 

 

СІЧЕНЬ

Місячник духовного виховання

п/п

Зміст виховної діяльності (тема)

Форма виховної діяльності

Ключова компетентність

Місце проведення

Вікова категорія

Термін виконання

Примітка про виконання

1.

Новорічні посівання «Наша школа засіває, із Різдвом усіх вітає».

Новорічні посівання.

Обізнаність та  самовираження у сфері культури.

с. Гонтівка

5-10 класи

 

 

2.

Всесвітній день «дякую». Конкурс есе «Я хочу сказати дякую….»

Конкурс

Соціальна та громадянська компетентності

Класні кімнати

7-10 класи

11.01.

 

 

3.

День пам'яті кіборгів. Круглий стіл «Не вистояли стіни – кіборби вистояли…»

Круглий стіл

Соціальна та громадянська компетентності

Класні кімнати

7-10 класи

16.01.

 

 

4.

Всесвітній день снігу. Конкурс «Сніговичок нашого класу»

Конкурс

Уміння вчитися впродовж життя

Подвіря школи

1-6 класи

19.01.

 

 

5.

Інформаційна хвилинка до Дня Соборностi України «Соборна, єдина, незламна моя Україна». Створення ланцюга єднання.

Інформацій-на хвилинка.

Соціальна та громадянська компетентності

 

 

Класні кімнати

1-10 класи

23.01.

 

 

6.

Година спілкування до Міжнародного дня захисту персональних даних.

Година спілкування

Інформаційно-цифрова компетентність

Класні кімнати або онлайн.

7-10 класи

26.01.

 

7.

Година памяті до Дня пам'ятi Героїв Крут  «300 юних Ангелів».

Година памяті

Соціальна та громадянська компетентності. Спілкування державною (і рідною мовою у разі відмінності) мовами

Класні кімнати або онлайн

7-10 класи

29.01.

 

 

8.

Перегляд  документального кінофільму про бій під Крутами «Крути. 1918».

Перегляд кінофільму.

Соціальна та громадянська компетентності.

Класні кімнати.

7-10 класи

29.01.

 

 

9.

Міжнародний день без Інтернету. Челендж «День без гаджетів»

Челендж

Інформаційно-цифрова компетентність

 

1-10 класи

30.01.

 

 

ЛЮТИЙ

Місячник військово-патріотичного виховання

п/п

Зміст виховної діяльності (тема)

Форма виховної діяльності

Ключова компетентність

Місце проведення

Вікова категорія

Термін виконання

Примітка про виконання

1.

Вечір прощання з колядою. Свято Стрітення Господнього.

Виховний захід.

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

Класні кімнати або онлайн

1-10 класи

02.02.

 

2.

Інформаційна хвилинка до Всесвітнього дня боротьби проти раку

Інформацій-на хвилинка

Екологічна грамотність і здорове життя

Класні кімнати або онлайн

8-10 класи

05.02

 

 

 

3.

Круглий стіл до Дня безпечного Інтернету «Інтернет – наш друг у пошуку інформації чи загроза для персональних даних?»

Круглий стіл

Інформаційно-цифрова компетентність.  Компетентності у природничих науках і технологіях

Класні кімнати або онлайн

5-10 класи

08.02.

 

 

 

4.

Гра «Тендітність чи мужність?» до Дня закоханих.

Гра.

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

Класні кімнати або онлайн

7-10 класи

14.02.

 

 

5.

День єднання. Флешмоб «Гімн співаємо – ворога перемагаємо».

Флешмоб

Соціальна та громадянська компетентності

Класні кімнати або онлайн

1-10 класи

16.02.

 

6.

Тиждень добрих справ до Всесвітнього дня доброти «Добро починається з тебе…».

Проходить за окремим планом.

Соціальна та громадянська компетентності

 

Класні кімнати або онлайн

1-10 класи

12.02.-16.02

 

7.

День Державного Герба України. Гра «Чи знаєш ти символи України»

Гра.

Соціальна та громадянська компетентності

 

Класні кімнати або онлайн

1-5 класи

19.02.

 

8.

Вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні. Виховний захід «Небесні воїни з крилами Ангелів».

Вечір пам’яті.

Соціальна та громадянська компетентності

 

Класні кімнати або онлайн

7-10 класи

20.02.

 

 

9.

Зустріч учнівської молоді з військово-службовцями, які брали участь в АТО та війні.

Зустріч.

Соціальна та громадянська компетентності

 

Класні кімнати або онлайн

7-10 класи

20.02.

 

 

10.

Виставка малюнків, присвячених героям Небесної Сотні «Герої очима дітей».

Виставка малюнків.

Соціальна та громадянська компетентності,

обізнаність та  самовираження у сфері культури

Коридор або онлайн

 

 

6-10 класи

18.02-23.02

 

 

11.

Конкурс стінгазет, малюнків та кросвордів  до Міжнародного дня рідної мови.

Конкурс.

Спілкування державною (і рідною мовою у разі відмінності) мовами

Кабінет української мови або онлайн

1-5 класи

18.02-23.02

 

 

12.

Конкурс знавців української мови  до Міжнародного дня рідної мови.

 

Конкурс

Спілкування державною (і рідною мовою у разі відмінності) мовами

Кабінет української мови або онлайн

5-10 класи

23.02

 

 

13.

День української жінки. Створення вітального відео для захисниць України.

Вечір пам’яті

Соціальна та громадянська компетентності

Класні кімнати або онлайн

7-10 класи

25.02.

 

14.

Початок війни Росії проти України. Вечір пам’яті «Мирний ранок, що став початком війни…».

Вечір памяті

Соціальна та громадянська компетентності

Класні кімнати або онлайн

7-10 класи

26.02.

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

Місячник боротьби з туберкульозом

п/п

Зміст виховної діяльності (тема)

Форма виховної діяльності

Ключова компетентність

Місце проведення

Вікова категорія

Термін виконання

Примітка про виконання

1.

Всесвітній день цивільної оборони. Години спілкування «Правила поведінки у надзвичайних ситуаціях». Навчальна евакуація учнів школи.

Години спілкування

Компетентності у природничих науках і технологіях

Класні кімнати і онлайн

1-10 класи

01.03.

 

2.

Фотофлешмоб «Краса природи у світлинах» до Всесвітнього дня дикої природи.

Фотофлеш-моб.

Компетентності у природничих науках і технологіях

Онлайн

1-10 класи

03.03.

 

3.

Літературні читання до Всесвітнього дня письменника (7-9).

Створення ілюстрацій до творів улюблених письменників (1-6 класи).

Літературні читання.

Обізнаність та  самовираження у сфері культури,

уміння вчитися впродовж життя

Класні кімнати або онлайн

1-10 класи

04.03.

 

4.

Привітання педагогів та учениць школи з Міжнародним днем жінки та весни «Для вас сьогодні перші проліски розквітли…».

Вітання.

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

Шкільна їдальня і онлайн

5-10 класи

08.03.

 

 

 

 

5.

Шевченківський тиждень. Літературні читання   «Слова Пророка звучать  крізь століття» до 210-ї річниці з дня народження              Тараса Шевченка.

Створення відеоролика «Педагоги та учні школи декламують Шевченка».

Літературні читання онлайн

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

 

Онлайн

1-10 класи

09.03-15.03.

 

6.

Виставка стінгазет, присвячених життю та творчості Тараса Шевченка.

Виставка.

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

 

Коридор або онлайн

1-10 класи

09.03-15.03.

 

7.

День Державного Гімну України.

Інформацій-на хвилинка

Соціальна та громадянська компетентності

Коридор або онлайн

1-10 класи

11.03.

 

8.

Квест  «Мандруємо стежками життя та творчості Тараса Шевченка?».

 

Квест

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

 

Класні кімнати або онлайн

5-10 класи

12.03.

 

9.

Години спілкування і читання віршів для підтримки добровольців (6-9 класи) до Дня добровольця.

Малюнки «Вони не вагались ні дня, ні хвилини» (1-5 класи).

Читання

Соціальна та громадянська компетентності

Класні кімнати або онлайн

1-10 класи

14.03.

 

10.

Піжамна вечірка і перегляд улюблених фільмів та мультфільмів до Міжнародного дня сну.

Кіносеанс.

Ініціативність і підприємливість

 

Класні кімнати або онлайн

1-6 класи

15.03.

 

 

11.

Літературні читання поезій Ліни Костенко «Я долю вибрала собі сама…»

Літературні читання

 Обізнаність та  самовираження у сфері культури,

Ініціативність і підприємливість

Класні кімнати або онлайн

5-10 класи

19.03.

 

 

12.

Міжнародний день ляльок. Вистава від лялькового театру учнів початкових класів.

Вистава

 Обізнаність та  самовираження у сфері культури,

Ініціативність і підприємливість

Класні кімнати або онлайн

1-4 класи

21.03.

 

 

13.

Виступ агітбригади до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Перегляд фільму «Туберкульоз. Що потрібно знати, щоб уберегтись?».

Виступ агітбригади.

Екологічна грамотність і здорове життя

 

Класні кімнати або онлайн

8-10 класи

22.03.

 

 

14.

Поїздка на виставу до Міжнародного дня театру.

Екскурсія.

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

м. Вінниця

5-10 класи

25.03-31.03.

 

 

КВІТЕНЬ

Місячник здорового способу життя

п/п

Зміст виховної діяльності (тема)

Форма виховної діяльності

Ключова компетентність

Місце проведення

Вікова категорія

Термін виконання

Примітка про виконання

1.

Конкурс гуморесок  до Міжнародного дня сміху «Сміх продовжує життя».

Конкурс

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

 

Шкільна їдальня або онлайн.

5-10 класи

01.04.

 

2.

«Тиждень стилю»  до Всесвітнього дня сміху.

Проходить за окремим планом.

Фотозвіт

Ініціативність і підприємливість

Класні кімнати або онлайн.

1-10 класи

01.04.-05.04.

 

3.

Міжнародний день дитячої книги. Створення лепбуків «Улюблені книги нашого класу»

Конкурс

Ініціативність і підприємливість

Класні кімнати або онлайн.

1-6 класи

02.04.

 

4.

Інформаційні хвилинки до Дня створення НАТО та Міжнародного дня Інтернету.

Інформацій-на хвилинка

Компетентності у природничих науках і технологіях

Коридор або онлайн

5-10 класи

04.04.

 

5.

Міжнародний день спорту. Змагання.

Змагання

Екологічна грамотність і здорове життя

Коридор або онлайн

7-10 класи

05.04.

 

6.

Всесвітній День здоров’я. Виступ агіт-

бригади «Здоровя – найцінніше в світі. Бережімо його, діти!».

Виступ агатбригади

Відеозвіт

Екологічна грамотність і здорове життя

 

Коридор або онлайн

5-10 класи

08.04.

 

7.

Фотофлешмоб «Здоровий спосіб життя у світлинах» до Всесвітнього дня здоров’я.

Фотофлеш-моб.

Екологічна грамотність і здорове життя

 

Онлайн.

1-10 класи

08.04.

 

8.

Голина спілкування до Дня авіації та космонавтики.

Година спілкування

Компетентності у природничих науках і технологіях

Кородор або онлайн

7-10 класи

12.04.

 

9.

Екочелендж до Всесвітнього дня довкілля «Прибери свою планету»

Екочелендж,

відеозвіт

Екологічна грамотність і здорове життя

 

 

1-10 класи

19.04.

 

10.

Прибирання шкільної території до Всесвітнього дня довкілля

Прибирання території

Екологічна грамотність і здорове життя

 

Шкільне подвіря

1-10 класи

19.04.

 

11.

Всесвітній день Землі. Гра «Моя земля, тобі любов свою дарую я…».

 

Гра

Компетентності у природничих науках і технологіях

Класні кімнати або онлайн

5-6  класи

22.04.

 

12.

День пам’яті жертв Чорнобильської трагедії. Виховна година «Чорнобилем постукала у вікна гірка біда…»

Виховна година.

Соціальна та громадянська компетентності

 

Класні кімнати або онлайн

7-10 класи

26.04.

 

 

13.

Перегляд та обговорення документального кінофільму про Чорнобильську трагедію (8-9 класи).

Перегляд мультфільму «Казка про Чорнобиль» (1-5 класи).

Перегляд фільму.

Соціальна та громадянська компетентності

 

Класні кімнати.

8-10 класи

26.04.

 

 

14.

День у ритмі танцю до Всесвітнього дня танцю «Танцюють всі!»

Танцювальна естафета

Обізнаність та  самовираження у сфері культури,

уміння вчитися впродовж життя

Подвіря

1-10 класи

29.04.

 

ТРАВЕНЬ

Місячник трудового виховання

п/п

Зміст виховної діяльності (тема)

Форма виховної діяльності

Ключова компетентність

Місце проведення

Вікова категорія

Термін виконання

Примітка про виконання

1.

Всесвітній день свободи преси. Конкурс есе «Я пишаюсь тим, що українець…»

 

Конкурс

Інформаційно-цифрова компетентність,

спілкування державною (і рідною мовою у разі відмінності) мовами

Класні кімнати або онлайн

7-10 класи

02.05.

 

2.

Година спілкування «Сміливі борці з вогнем» до Міжнародного дня пожежників.

Година спілкування

Соціальна та громадянська компетентності

 

Класні кімнати або онлайн

5-10 клас

03.05.

 

3.

День пам'ятi та примирення. Виховний захід «Памятаємо. Перемагаємо».

Виховний захід.

Соціальна та громадянська компетентності

 

Шкільна їдальня або оналйн

7-10 клас

08.05.

 

4.

Перегляд та обговорення документального кінофільму про Другу світову війну.

Кіносеанс

Соціальна та громадянська компетентності

 

Шкільна їдальня або онлайн

8-10 класи

08.05.

 

 

5.

День Матері. Тематичне свято «До тебе, матусю, сьогодні горнуся…».

Створення вітальних відеороликів.

Виховний захід.

Обізнаність та  самовираження у сфері культури.

Шкільна їдальня,

онлайн

1-4 класи

10.05.

 

6.

 Фотофлешмоб «Сімя – моя опора і надія» до Міжнародного дня сім'ї.

Фотофлеш-моб.

Обізнаність та  самовираження у сфері культури

Онлайн.

1-10 класи

15.05.

 

7.

Флешмоб до Дня вишиванки. Парад вишиванок «Грає барвами життя вишиваночка моя».

Фоточелендж «Одягни вишиванку, країно моя!»

Флешмоб,

фото-челендж

Соціальна та громадянська компетентності.

Спілкування державною (і рідною мовою у разі відмінності) мовами

Шкільне подвіря або онлайн

1-10 класи

16.05.

 

 

8.

 День Європи в Україні. Години спілкування.

Години спілкування

Соціальна та громадянська компетентності,

спілкування іноземними мовами

Класні кімнати

1-10 класи

20. 05.

 

9.

День Героїв в Україні. Година подяки «Я захищав свою країну, щоб ви у мирі тут жили…»

Година спілкування

Соціальна та громадянська компетентності

 

Класні кімнати або онлайн.

5-10 класи

23.05.

 

 

10.

Інформаційна хвилинка до Дня філолога, перегляд відео «Українська мова – це наша національна зброя».

Інформацій-на хвилинка,

відеосеанс

Спілкування державною (і рідною мовою у разі відмінності) мовами

Класні кімнати або онлайн.

5-10 класи

24.05.

 

 

 11.

Свято Останнього дзвоника «Сьогодні разом на лінійці, а завтра в кожного свій шлях…».

Виховний захід

Обізнаність та  самовираження у сфері культури.

Подвіря школи або онлайн

1-10 класи

31.05.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора